Informacje dla autorów

JAK PRZYGOTOWAĆ TEKST AUTORSKI?

 

Prosimy o przysłanie do Wydawnictwa tekstu w edytorze Word w wersji elektronicznej oraz w formie wydruku. Wydruk powinien być jednostronny. Strony powinny być ponumerowane.

 

Tekst powinien zawierać spis treści, wykaz skrótów i bibliografię.

 

W komentarzach:

– obowiązuje klasyczne ujęcie komentarza w postaci numerowanych tez do poszczególnych artykułów ustawy,

 

 

Prace zbiorowe i materiały z konferencji:

 

Ze względu na zbiorczy charakter prac bardzo ważne jest, by autorzy stosowali ujednoliconą strukturę opracowań, sposób zapisu przypisów i jednolite skróty we wszystkich artykułach.

 

 

Dostarczenie tekstu

 

Tekst powinien być dostarczony w wersji elektronicznej (na dyskietce, CD lub e–mailem) oraz w formie wydruku. Dostarczony tekst powinien być wersją końcową, czyli taką, w której nie będą już wymieniane fragmenty ani dodawane nowe.

 

 

Korekta autorska

 

Wersję tekstu – po łamaniu i korekcie wydawniczej – otrzymuje autor w celu dokonania korekty autorskiej. Czas przeznaczony na korektę jest ustalony w umowie.

 

 

Tytuł i podtytuł

 

Tytuł – zwięzły i jednoznaczny – powinien precyzyjnie oddawać zawartość książki. W tytule nie stosujemy skrótów ani żargonu zawodowego. Ostateczną wersję tytułu ustala redakcja w porozumieniu z autorem.

 

 

Układ tekstu

 

Tekst nie powinien być podzielony na zbyt wiele części.

 

 

Wyróżnienia tekstu

 

Wyróżnienia należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

 

W podręcznikach można stosować więcej wyróżnień w celu wyeksponowania ważnych terminów, nazw i definicji. O ostatecznej formie wyróżnień decyduje redakcja techniczna.

Zwroty i wyrazy obcojęzyczne, głównie łacińskie, piszemy kursywą.

 

Ilustracje powinny być zamieszczone w odpowiednich miejscach tekstu dostarczonego do wydawnictwa.

 

 

 

Bibliografia (literatura)

 

Bibliografię zamieszczamy na końcu książki lub (rzadziej) po każdym rozdziale. Podajemy ją w układzie alfabetycznym według nazwisk autorów.

 

Do podręcznika można dołączyć spis literatury polecanej studentom.

 

 

Drobne uwagi ogólne

 

Należy zwracać uwagę na właściwe odstępy po znakach interpunkcyjnych.

 

Stosujemy polskie cudzysłowy (np. „...”).

 

Między liczbą a znakiem % nie ma spacji (np. 50%).

 

Podwójne inicjały przed nazwiskiem zapisujemy bez spacji, np. B.J. Wojno.

 

 

Zapis nazw aktów prawnych

 

Przykłady:

 

1) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.– Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

W tekście nazwy ustaw i rozporządzeń piszemy małe litery, np.: kodeks karny, kodeks pracy, prawo bankowe, prawo o aktach stanu cywilnego, konwencja o prawie traktatów, ordynacja podatkowa. Używamy dużej litery tylko wtedy, gdy podajemy pełny tytuł ustawy (tzn. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

 

 

Skróty

 

W wypadku skrótów złożonych z pojedynczych liter nie wstawiamy spacji po kropkach, czyli p.d.o.f.

 

W wypadku skrótów złożonych z uciętych wyrazów wstawiamy spacje po kropkach, czyli pr. wodn.

 

Skróty tworzymy z najważniejszych określeń użytych w nazwie. Pomijamy zaimki, przyimki itp., np.: ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w skrócie będzie brzmieć u.z.p.d.f., a nie np. u.o.z.p.d.o.n.p.o.p.o.f. Liczba liter w skrócie nie powinna być większa niż 5, np. u.p.d.o.f. – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych u.p.d.o.p. – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uwaga!!!

W przypadku skrótu, w którego członie nie ma wyrazu zaczynającego się na samogłoskę kropkę stawiamy na końcu skrótowca np.: kc. kh.

W przypadku skrótu, w którego członie znajduje się wyraz zaczynający się na samogłoskę kropkę stawiamy po każdym członie skrótowca (nie stosujemy spacji po kropce), np.: k.p.a., u.p.d.o.p.

 

 

 

 

Przypisy

 

Opis wydawnictwa zwartego (książki)

Autor/Autorzy, Tytuł, Tom, Wydanie, Miejsce wydania, Rok wydania, Strona.

 

Np. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, t. 2, wyd. 2, Warszawa 1999, s. 267.

 

Opis artykułu w czasopiśmie

 

Autor/Autorzy, Tytuł, Tytuł czasopisma, Rok, Nr/Tom, Strony (od-do)

Np. J. Głuchowski, Harmonizacja podatków pośrednich i bezpośrednich, Glosa 1999, nr 8, s. 1-3.

 

Opis artykułu w pracy zbiorowej

 

Autor/Autorzy, Tytuł artykułu, (w:) Tytuł pracy zbiorowej, Redaktor/Redaktorzy pracy zbiorowej, Miejsce wydania, Rok wydania, Strony (od-do).

Np.: K. Sobczak, Płaszczyzny zależności między władzą publiczną i gospodarką, (w:) Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, red. E. Knosala, A. Matan, G. Łaszczyca, Kraków 1999, s. 55-58.

 

 

Bibliografia

 

W układzie alfabetycznym wg nazwisk autorów lub tytułów, gdy nie ma autorów.

 

1. Głuchowski J., Harmonizacja podatków pośrednich i bezpośrednich, Glosa 1999, nr 8.

2. Gniewek E., Prawo rzeczowe, T. 2, Wyd. 2, Warszawa 1999, s. 267.

3. Sobczak K., Płaszczyzny zależności między władzą publiczną i gospodarką, (w:) Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, red. E. Knosala, A. Matan, G. Łaszczyca, Kraków 1999, s. 55-58.

 

 

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości stosujemy zasady pisowni i interpunkcji zawarte w słowniku języka polskiego.